něco málo užitěčných rad ze zákona

09.09.2013 15:05

 informace o školní družině:
Školní družina se ve své činnosti řídí prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Vás zajímá § 11 kde jsou napsány podmínky úplaty:

§ 11Podmínky úplaty

(1) Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu.

(2) Splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Úplatu může ředitel rozdělit do více splátek.

(3) Úplata může být snížena nebo prominuta

  1. dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,

  2. dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli.

Na základě tohoto zákona, není jednoznačně řečeno, že máte nárok, aby vám platba za družinu byla snížena či prominuta, ale že může být, když to tak ředitel rozhodne.

Abyste to měla souhrnně, posílám odkazy na další zákony ohledně možnosti neplacení:

Všechny poplatky, tj. poplatek za návštěvu u lékaře, za návštěvu klinického psychologa, klinického logopeda, za vydání receptu, za vyžití pohotovostní služby, za hospitalizaci, za pobyt v lázních, za pobyt v dětských odborných léčebných a ozdravovnách, nemusí podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, platit tyto osoby:

§ 16a

Regulační poplatky

(2) Regulační poplatek se neplatí

  1. jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče podle zákona o rodině

Upozorňuji zde na skutečnost, že podle přesného znění zákona se toto osvobození od poplatků netýká dětí svěřených do poručnické péče. Z naší praxe víme, že mnohdy to lékaři či lékárny nerozlišují a nevyžadují poplatky ani od dětí v poručnické péči. Ale zákon je definovaný pro děti svěřené do pěstounské péče….

Úplata za předškolní vzdělávání se řídí se podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání:

"§ 6

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí

(5) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Tady se to týká všech dětí, na které jsou pobírané dávky pěstounské péče.

—————

Zpět